image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum

Deklaracja dostępności Dziennego Domu Senior Wigor w Rudzie Śląskiej

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępność cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.ddps-rsl.strona-bip.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.09.2007 

Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania które nie zostały spełnione:

- część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,

- część linków zamieszczonych w serwisie nie jest zrozumiała sama w sobie.

Oświadczenie sporządzono dnia : 01.04.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej prze podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30.04.2021r.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anita Grobelczyk, adres poczty elektronicznej: ddps@poczta.fm . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322 443 619. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz o  sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą  alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

 

  • Dostępność wejścia

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20a mieści się w budynku parterowym. Do budynku prowadzi wejście główne po kilku schodach oraz drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie, po pokonaniu przedsionka znajdują się drugie drzwi otwierane ręcznie . Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Korytarze są odpowiednio szerokie, z jednej strony wyposażone w poręcze.

Toalety w budynku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, posiadają odpowiednie uchwyty stałe i szerokie drzwi.

 

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

- w budynku jest dostępna informacja o rozkładzie pomieszczeń,

- W budynku nie zastosowano pochylni, podjazdów, platform dla osób poruszających się na wózkach.

- w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących

- w budynku są oznaczenia informacyjne tylko wizualne. Brak oznaczeń dotyczących rozkładu pomieszczeń dotykowych i głosowych.

 

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Miejsca parkingowe znajdują się na parkingach ogólnodostępnych. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na obecność innych instytucji w sąsiednich budynkach i dużą liczbę odwiedzających je osób, mogą występować czasowe problemy z dostępnością wolnych miejsc parkingowych.

 

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

  • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie dostępności
opis dokumentutypdata

Raport o stanie dostępności

pdf18-05-2021[ Pobierz ]
1 088 kB