image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Informacje o DDSW
RODO
Dostępność
Aktualności
Galeria
Archiwum


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

DDPS-1110/1/2015                                                                                                         Ruda Śląska, dnia 30.10.2015 r.

 

 

DZIENNY DOM „SENIOR – WIGOR” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ul. JADWIGI MARKOWEJ 20a

41-709 Ruda Śląska

DYREKTOR DZIENNEGO DOMU „SENIOR – WIGOR” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA

W DZIENNYM DOMU „SENIOR – WIGOR” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

1. Wymagania niezbędne:

a)   Posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   wymagane wykształcenie: średnie i co najmniej 2-letni staż pracy

e)   doświadczenie zawodowe: preferowane roczne doświadczenie w administracji,

f)    umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym (MS Office Excel, MS Office Word).

 

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych  osobowych,  Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, HACCP, ustawy o ZFŚS, ustaw w sprawie postepowania z dokumentacją oraz przechowywaniem dokumentów -archiwizacja.

 

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

a)    pobieranie odpłatności i ewidencjonowanie wpływów w kasie fiskalnej, przygotowywanie raportów dobowych i miesięcznych,

b)    wstępna kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowania (formalna  i rachunkowa),

c)     dekretacja dowodów księgowych,

d)    prowadzenie dokumentacji ZFŚS,

e)    kontrolowanie zapotrzebowania w artykuły biurowe, środki czystości i sprzęt AGD.

 

 

4. Warunki zatrudnienia:

a) pełny wymiar czasu pracy,

b) miejsce pracy: Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej, ul. Jadwigi Markowej 20A,

c) praca: biurowa na stanowisku z monitorem ekranowym, częsty, bezpośredni kontakt z klientem, praca wymagająca dobrej organizacji pracy, umiejętności współpracy w zespole,

f) wymagane kompetencje na zajmowanym stanowisku: dobra komunikatywność, samodzielne, terminowe prowadzenie spraw, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)   życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,

b)   list motywacyjny,

c)    kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej  www.ddps-rsl.strona-bip.pl),

d)   dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),

e)   dokumenty potwierdzające staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (kserokopie następujących dokumentów: świadectw pracy lub zaświadczeń dotyczących zakończonych stosunków pracy, zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie dotyczące trwającego stosunku pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu, ewentualnych umów cywilno – prawnych itp.) opisane w CV i kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

f)    dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (kserokopia lub zaświadczenie),

g)   oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych niekaralności (do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej  www.ddps-rsl.strona-bip.pl), oświadczenie o niekaralności  ( osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne oraz zostanie zakwalifikowana do przyjęcia, będzie zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

h)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej  www.ddps-rsl.strona-bip.pl).

 

6. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w trzech etapach:

    - I etap – weryfikacja ofert pod kątem spełniania przez kandydata stawianych warunków,

    - II etap – test sprawdzający wiedzę kandydata niezbędną na stanowisku,

    - III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

    W zależności od ilości kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, możliwe jest  pominięcie II etapu.

    Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuowania  naboru na każdym jego etapie.

 

7. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej, adres: ul. Jadwigi Markowej 20A lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.  do godz. 10-tej z dopiskiem:  „ Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora   w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej”.

 

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Dziennego Domu  „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru, każdorazowo będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej. Lista osób biorących w II etapie prowadzonego naboru oraz jego termin zostaną opublikowane w okresie do 14 dni po upływie terminu składania ofert.

 

8. Informacja o wyniku naboru:

Informację o wyniku naboru ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze lub po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zatrudnienia kandydata.