image002 

Dzienny Dom "Senior- WIGOR" w Rudzie Śląskiej

 

Strona BIP
Informacje o DDSW
RODO
Aktualności
Galeria
Archiwum

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

DZIENNY DOM „Senior – WIGOR” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

DYREKTOR DZIENNEGO DOMU „SENIOR – WIGOR” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STARSZEGO INSPEKTORA

 W DZIENNYM DOMU „SENIOR –WIGOR” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 1.   Wymagania niezbędne:

1)   posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)   nieposzlakowana opinia,

5)   wymagane wykształcenie: średnie,

6)   znajomość programu kadrowo – płacowego, umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym (MS Office Excel, MS Office Word),

7)  znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących ochrony danych  osobowych, ustawy o ZFŚS, ustaw w sprawie postępowania z dokumentacją oraz przechowywaniem dokumentów - archiwizacja.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:    

Obsługa kadrowo - płacowa pracowników Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, załatwianie spraw dotyczących ZFŚS, archiwizacja dokumentów.

 

4.  Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – 0,50 etatu,

2) praca biurowa na stanowisku z monitorem ekranowym, wymagająca dobrej organizacji pracy,    

    umiejętności współpracy w zespole,

3) miejsce pracy: Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej,

4)wymagane kompetencje na zajmowanym stanowisku: dobra komunikatywność, samodzielne, terminowe prowadzenie spraw, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność.

 

5. Wymagane dokumenty:      

1) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (sporządzony wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Dziennego Domu „Senior – WIGOR”).

2) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie lub zaświadczenia),

3) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy, m.in. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

4) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia wymienione w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kserokopie odpowiednich dokumentów lub zaświadczeń),

5) własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwo (sporządzone wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Dziennego Domu „Senior – WIGOR”).

  Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem będzie zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo spowodowane umyślnie.

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (sporządzone wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

 

6. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w dwóch etapach:

- I etap – weryfikacja ofert pod względem spełniania przez kandydatów wymogów określonych w ogłoszeniu,

- II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuowania naboru na każdym jego etapie.

 

7. Termin i sposób składania ofert

1) wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Dziennego Domu „Senior – WIGOR”     (ul. Jadwigi Markowej 20A, 41-709 Ruda Śląska) w pokoju administracyjnym, w terminie do 17 marca 2020 r. do godz. 11-tej z  dopiskiem:

   „ Nabór na stanowisko urzędnicze starszego inspektora w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej”.

2) oferty kandydatów, które wpłyną do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” po upływie terminu  określonego w punkcie 1, nie będą rozpatrywane,

3) lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru będzie publikowana na stronie internetowej Dziennego Domu „Senior – WIGOR” wg numerów ewidencyjnych nadawanych ofertom.

4) lista osób biorących udział w II etapie prowadzonego naboru oraz jego termin zostaną opublikowane do 10 dni po upływie składania ofert.

 

8. Informacja o wyniku naboru:

Informację o wyniku naboru upowszechnia się, niezwłocznie po przeprowadzonym  naborze lub po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zatrudnienia kandydata.

 

9. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Dziennego Domu „Senior – WIGOR” kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne u Dyrektora Dziennego Domu „Senior – WIGOR” . Po upływie tego terminu dokumenty  aplikacyjne kandydatów uczestniczących w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.